Mentorica: Nada Babič Ivaniš
07 30 61 383, 040 879 042
e-naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si

Izobraževalni cilji: Medgeneracijski prenos znanj s področja poznavanja lokalne kulturne in naravne dediščine, razvoj kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti s pomočjo uvajanja novih inovativnih vsebin v lokalni turistični ponudbi. Izmenjava znanj, izkušenj in informacij s področja zbiranja in urejanja ter beleženja ljudskega izročila.

Akcijski cilji: Zbrati še neobjavljene zgodbe o Kolpi (tudi nerazlagalne) v elektronski obliki.

Študijski krožek zagotavlja dostopnost do vseživljenjskega učenja prebivalcem obmejnega področja ob Kolpi, predstavlja prispevek k obujanju in ohranjanju kulturnega, predvsem besednega izročila obmejnega obkolpskega kraja in ne nazadnje pomemben prispevek razvoju inovativnih idej na področju turistične ponudbe lokalnega okolja.