Na ZIK Črnomelj izvajamo priprave in izpite za pridobitev javnoveljavne listine o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je potrebna za pridobitev slovenskega državljanstva. ZIK je zunanji izvajalec izpitov za Univerzo v Ljubljani – FF, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

  • VZORČNE IZPITNE POLE in SESTAVA IZPITA, za dostop do, kliknite tukaj.
  • IZPITNI PRAVILNIK, za dostop, kliknite tukaj.
  • SKUPNI EVROPSKI JEZIKOVNI OKVIR – SEJO, za dostop, kliknite tukaj

IZPITNI ROKI

12. marec 2018

30. maj 2018

10. september 2018

12. november 2018

ZIK Črnomelj si v dogovoru z Izpitnim centrom pridružuje pravico do spremembe navedenih datumov za izpite iz znanja slovenščine.

PRIJAVA IN CENA

Kandidat se prijavi na izpit najmanj 10 dni pred razpisanim rokom. Izpolni prijavnico in plača izpit.

Kandidat ob prijavi predloži VELJAVNI POTNI LIST oziroma drug ustrezen dokument.

Cena izpita znaša 128,10 EUR.

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.
Na izpit iz slovenščine se lahko prijavi vsakdo, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali če ni opravil katerega koli pripravljalnega tečaja.
Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.

PLAČILO

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Znesek (128,10 EUR) kandidati nakažejo na TR ZIK Črnomelj.

Ime prejemnika: ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

SWIFT/ BIC banke prejemnika: LJBASI2X

IBAN CODE: SI56 01217-6030714481, UJP

Referenca prejemnika: SI00 2016128

ODJAVA

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) dni pred razpisanim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.


REZULTATI IZPITA

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.

Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita.

Kandidat, ki izpit opravi uspešno, prejme javno veljavno listino.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen prejme Poročilo o izpitu.

INFORMACIJE

Kontaktna oseba: Nada Babič Ivaniš. +386 7 30 61 383, nada.babic@zik-crnomelj.si

Več informacij o Izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni, tukaj.