Na podlagi ugotovitev samoevalvacije v letu 2016 smo na ZIK- u pripravili akcijski načrt za izboljšanje v letih 2017-2018 na področju spremljanja učinkov in rezultatov. V letu 2017 in 2018 smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti (priprava poročila in obravnava),
 • spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega izobraževanja (priprava analize v programu osnovna šola za odrasle),
 • spremljanje učinkov na področju neformalnega izobraževanja (priprava analize na področju neformalnega izobraževanja - izobraževanje brezposelnih oseb);
 • vpeljava spletnega anketiranja v 1ka (usposabljanje, priprava vprašalnikov in analiz anketiranja),
 • dopolnitev listine kakovosti ZIK in objava na spletni strani organizacije,
 • uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov (priprava navodil za delo strokovnih delavcev s področjem spremljanja rezultatov in učinkov - formalno in neformalno izobraževanje).

Na podlagi letnih razgovorov zaposlenih je nastal načrt aktivnosti za razvoj kakovosti 2017- 2018:

 • ureditev novih prostorov za izobraževanje odraslih (ureditev pisarne, učilnic, svetovalnega središča in središča za samostojno učenje),
 • izboljšanje promocijskih aktivnosti (oblikovanje vabil, zgibank, plakatov, objave na spletni strani, FB),
 • izboljšave na področju brezpapirnega poslovanja in dokumentiranja (urejanje evidenčnega gradiva v aplikaciji ODOS, elektronske naročilnice);
 • aktivnosti na področju informiranja - dan odprtih vrat ljudske univerze,
 • celostna grafična podoba,
 • osebni načrti dela strokovnih delavcev,
 • razvoj novih programov (podjetništvo),
 • prerazporeditve strokovnih delavcev in nove zaposlitve.

Na podlagi evalvacije vloge svetovalke za kakovost je nastal načrt aktivnosti svetovalke za kakovost in izpostavljene naslednje aktivnosti:

 • uvajanje kolegialnih hospitacij (spremljanje dela učiteljev v osnovni šolo za odrasle),
 • usposabljanje učiteljev in novih zaposlenih za uporabo spletnih vprašalnikov 1ka in samostojna priprava vprašalnikov,
 • aktivnosti za večjo prepoznavnost svetovalke za kakovost (spletna stran, promocijski material, e pošta, napisi).