IME IN NASLOV

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ, kratko ime ZIK
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

OSNOVNI PODATKI

Telefon Ljudska univerza: 07 30 61 390

Telefon Kulturni dom: 07 30 61 392

E-naslov: info@zik-crnomelj.si

URL: http://www.zik-crnomelj.eu

Matična številka: 5052467 000

Davčna številka: SI92914730

Poslovni račun: 01217-6030714481

Šifra glavne dejavnosti: 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

ORGANIZACIJSKI ENOTI

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ki nimata pooblastil v pravnem prometu:

1. Ljudska univerza (glavna dejavnost izobraževanje odraslih), Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj

2. Kulturni dom (glavni dejavnosti kinematografska in kulturna), Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj

ORGANIGRAM

organigram_zik

OBMOČJE DELOVANJA

ZIK deluje na področju Bele krajine (občine Črnomelj, Metlika in Semič).

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

1. Ljudska univerza: na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (2018) je vzpostavljena javna služba na področju izobraževanja odraslih, in sicer osnovna šola za odrasle in svetovalna dejavnost. Ostale dejavnosti, ki niso javna služba, so: projekti, tuji jeziki, računalništvo, študijski krožki, promocijske dejavnosti.

2. Kulturni dom: osredotočenost na razvoj projektov, ki spodbujajo ustvarjalnost mladih: glasbeno »Glas mladih«, literarno »Župančičeva frulica«, likovno »Mednarodna kiparska kolonija mladih« in filmsko »Filmski tabor Kolpa«.

Nova pridobitev je doživljajska razstava »Domovina je kultura«, ki je posvečena začetkom slovenske državnosti in delovanja Slovenskega narodnega gledališča v Črnomlju.

UDELEŽENCI IN OBISKOVALCI

1. Ljudska univerza: V letu 2021 je ZIK imel 2.582 udeležencev, od tega 2.315 (89,7 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno.

2. Kulturni dom: Na področju kulture je bilo 322 aktivnih udeležencev (nastopajočih), 2.263 obiskovalcev v živo in 20.573 ogledov na spletu.

3. V kinu je bilo 4.508 obiskovalcev na 148 predstavah.

VIRI FINANCIRANJA V LETU 2021

ZIK je uspešno zaključil poslovno leto 2021. Viri financiranja so občinski (22 %), večino sredstev v obsegu 76 % si je ZIK pridobil iz drugih virov (sredstva domačih ministrstev in evropskih skladov ter zavoda RS za zaposlovanje), 2 % pa od udeležencev in podjetij.

ZGODOVINA JAVNEGA ZAVODA

1959 – Občina Črnomelj je ustanovila občinsko ljudsko univerzo, ki jo je leta 1962 preimenovala v delavsko univerzo,

1968 - Zavod za kulturno prosvetno dejavnost Črnomelj; združila sta se dom ljudske prosvete (kino) in delavska univerza,

1974 – Zavodu za kulturno prosvetno dejavnost so pripojili ljudsko knjižnico,

1982 - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj združuje ljudsko univerzo, kino in knjižnico

2004 – ZIK odslej izvaja dejavnosti izobraževanja odraslih in kulture, enota ljudska knjižnica je postala na podlagi zakona samostojni javni zavod.