Na srečanjih andragoškega zbora ZIK Črnomelj razpravljamo o presojanju in razvijanju kakovosti naše dejavnosti. Člane andragoškega zbora seznanimo z ugotovitvami samoevalvacije, načrtovanjem in uresničevanjem aktivnosti za razvoj kakovosti. Člani AZ predlagajo potrebne izboljšave in podajajo predloge za nadaljnje aktivnosti. Učitelje in druge zunanje sodelavce spodbujamo k razpravi o vprašanjih kakovosti organizacije tudi na delavnicah.

20180704_183107

V letošnjem letu je poudarek predvsem na:

  • spremljanju zadovoljstva udeležencev,
  • vlogi učitelja pri spremljanju lastne kakovost in uvajanju izboljšav na tem področju,
  • uvajanju izboljšav v izobraževalnem procesu in podpori pri učenju.

Enkrat ali dvakrat letno organiziramo srečanje članov posameznih strokovnih aktivov. Naredimo zapisnik, kjer zabeležimo pomembne ugotovitve in predloge izboljšav oziroma določene naloge. O presojanju in razvijanju kakovosti razpravljamo na sejah Sveta ZIK Črnomelj.