ZIK Črnomelj je bil izbran na Javnem razpisu za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Predmet javnega razpisa je bilo financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje ter izvedba promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V sklopu projekta smo izvedli štiri usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in štiri promocijske aktivnosti.

Izobraževalne programe je uspešno zaključilo 54 organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev, promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo skupno 1.140 udeležencev.


Izvedli smo naslednja usposabljanja:

Motivacija za aktivacijo, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb s poudarkom na dolgotrajno brezposelnih in prejemnikih socialne pomoči.

Zavzeti starejši, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb, ki so starejši od 50 let.

Trajnostna podjetnost, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb (starejši od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki socialne pomoči).

Sprejemanje različnosti - manj presodkov, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z brezposelnimi osebami, katere so mlajše od 30 let in prihajajo iz etnične skupine Romov.


Izvedli smo naslednje promocijske aktivnosti:

Zeleno delo - hobi za vse življenje, ki je obsegala predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih in drugih informativnih dogodkih, motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanje in predstavitve oz. seznanjanje s primeri dobrih praks.

Spremembe so izziv, motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanj.

Dolgožive ljudske univerze, okrogla miza, ki uresničuje cilje iz strategije dolgožive družbe.

Ključna je vključenost, predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih ali drugih informativnih dogodkih.