Izjave o programu

Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Z izjavo o kakovosti se ZIK zavezuje k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. Velik poudarek je na področju promocije izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja.

V organizaciji deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, udeležencev, partnerjev in zunanjih sodelavcev. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in izjava o kakovosti. Komisija za kakovost pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti.

Komisijo za kakovost sestavljajo:

  1. Nada Babič Ivaniš - predsednica, predstavnica zaposlenih
  2. Irena Bohte, predstavnica zaposlenih, svetovalka za kakovost
  3. Darja Jakša Rožič, predstavnica udeležencev
  4. Gregor Jevšček, predstavnik partnerjev
  5. Darinka Orlič Bezenšek, predstavnica zunanjih sodelavcev
  6. Nada Žagar, predstavnica zaposlenih

Svetovalno delo v organizaciji opravlja svetovalka za kakovost, Irena Bohte, ki deluje v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Strokovno področje svetovalcev za kakovost razvija in vodi Andragoški center Slovenije. Naloge svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih so: svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije, svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, izvajanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

V letu 2017 je poudarek na spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja. V mesecu aprilu 2017 se je izvajalo anketiranje bivših udeležencev izobraževanja v osmih programih, ki jih je financiral Zavod RS za zaposlovanje. Z vprašalnikom se je merilo učinke izobraževanja na področju večje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju, krepitvi položaja na trgu dela in krepitvi socialnih vezi ter aktivnega delovanja v skupnosti.

V mesecu juniju 2017 so zaposleni obiskali Ljudsko univerzo Velenje. Zgledovalni obisk je bil namenjen predstavitvi dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti, predvsem glede animacije in promocije ter spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja. Svetovalka za kakovost, Mirjam Šibanc, je skupaj s sodelavci LU Velenje pripravila zanimiv pregled opravljenih aktivnosti in uvedenih izboljšav. Glede na to, da je ZIK v letošnjem letu vzpostavili Svetovalno središče Pokolpje, je zaposlene zanimalo tudi delovanje strateškega in strokovnega sveta ter potek samoevalvacije na svetovalnem področju. Srečanje je bilo zelo koristno zaradi izmenjave izkušenj in medsebojnega spoznavanja. Popoldanski del je bil namenjen kulturi in obisku Kina Velenje, kjer so predstavili svojo dejavnost in kulturni program Velenja. Zgledovalni obiski so se izkazali kot dobra priložnost za razvoj novih idej in prenosa uspešnih praks v lastno okolje.