Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je leta 1959 ustanovila Občina Črnomelj. Namen ustanovitve ZIK Črnomelj je pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih, kinematografske in kulturniške dejavnosti.

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ZIK - enoto Ljudska univerza in ZIK - enoto Kulturni dom, ki nista samostojni v smislu pooblastil v pravnem prometu. Sedež zavoda je v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik državnega pomena, na Ulici Otona Župančiča 1 v Črnomlju.

ZIK Črnomelj v letu 2016 redno zaposluje 7 oseb. Dve zaposleni delavki sta magistrici znanosti, trije zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo in dve delavki imata visokošolsko strokovno izobrazbo. Redno zaposlenim sta se v letu 2016 pridružila dva javna delavca, na sedmi ravni izobrazbe, v javnem delu Učna pomoč in Pomoč Romom pri socializaciji. Velik pomen za ZIK imajo honorarni sodelavci, ki imajo specifična znanja, ki so potrebna za doseganje skupno zastavljenih ciljev.

ZIK deluje na področju cele Bele krajine, to je treh belokranjskih občin, Črnomlja, Metlike in Semiča. Iz občine Črnomelj prihaja okrog 69 % vseh udeležencev, iz občine Metlika 21 % udeležencev in iz občine Semič 10 % udeležencev. ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, s svetovanjem odrasli populaciji, s posredovanjem kulturnih dogodkov in z razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Uporabniki storitev so ljudje vseh starosti, ki si želijo povečati izobrazbo, se učiti in družiti ter obiskovati različne kulturne prireditve.

ZIK ima pomembno vlogo v okolju, ker daje pečat učeči se skupnosti. Daje pobude za nove projekte, spodbuja partnersko sodelovanje, prispeva k razvoju vseživljenjskega učenja, poudarja bogastvo različnosti, spoštovanje slehernega posameznika in razvoj skupnosti. Ponuja kakovost znanj, njihovo uporabnost v praksi, dostopnost izobraževanja vsem, še posebej ranljivim skupinam.

Na ZIK-u v zadnjem desetletju ugotavljamo upad programov za pridobitev izobrazbe in porast splošno izobraževalnih programov in projektov. ZIK tako izvaja le program osnovne šole za odrasle, ne izvaja pa več srednješolskih programov za pridobitev izobrazbe.

Med splošno izobraževalnimi programi predstavlja pomemben del izobraževalne ponudbe jezikovno izobraževanje za odrasle in računalniško usposabljanje. ZIK je verificirana organizacija za izvajanje javnoveljavnih programov iz angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika, ima pa tudi verifikacijo za izvajanje javnoveljavnega programa »Računalniška pismenost za odrasle«.

ZIK je v letu 2013 ustanovil Center medgeneracijskega učenja (CMU), ki prispeva k uspešnemu medgeneracijskemu dialogu in prenašanju znanj, tako starejših na mlajše kot mlajših na starejše. Pomemben dosežek CMU je tudi povezovanje in sodelovanje različnih organizacij v okolju, kot so šole, javne institucije, društva.

ZIK je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pooblaščena izpitna organizacija Državnega izpitnega centra za izvedbo zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle. ZIK izvaja tečaje tujih jezikov (predvsem nemščine in angleščine) za posameznike in večja podjetja v Beli krajini.

ZIK je vpisan v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še s štirimi javnoveljavnimi programi, in sicer Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak, Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Izzivi podeželja, Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Berimo in pišimo skupaj.

V register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja na Zavodu RS za zaposlovanje, za območno službo Novo mesto, je vpisal dvajset programov, in sicer: Družabnik/družabnica za starejše osebe, UŽU – Most do izobrazbe, UŽU – Moj korak, UŽU – Izzivi podeželja, Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev, Usposabljanje za pomočnika natakarja, Osnove polaganja keramičnih oblog, Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način, Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka, Zeliščar/zeliščarka, Čistilec/čistilka prostorov, Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, Ali sem za podjetništvo, Od A do Ž o socialnem podjetništvu, Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe?, Priprava poslovnega načrta za analizo trg in program »Usposabljanje za dvig konkurenčnosti brezposelnih oseb