Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam, ki sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti ima ZIK Črnomelj do 31. 3. 2021.

Sprejeto imamo izjavo o kakovosti, s katero se ZIK zavezuje k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, učitelje kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. Velik poudarek je na področju promocije izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih.

V organizaciji deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, udeležencev, partnerjev in zunanjih sodelavcev. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in izjava o kakovosti. Komisija za kakovost pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti.

Komisijo za kakovost sestavljajo:

  1. Nada Babič Ivaniš - predsednica, predstavnica zaposlenih
  2. Irena Bohte, predstavnica zaposlenih, svetovalka za kakovost
  3. Darja Jakša Rožič, predstavnica udeležencev
  4. Gregor Jevšček, predstavnik partnerjev
  5. Darinka Orlič Bezenšek, predstavnica zunanjih sodelavcev
  6. Nada Žagar, predstavnica zaposlenih

Svetovalno delo v organizaciji opravlja svetovalka za kakovost, Irena Bohte, ki deluje v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Strokovno področje svetovalcev za kakovost razvija in vodi Andragoški center Slovenije. Naloge svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih so: svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije, svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, izvajanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije na področju rezultatov in učinkov izobraževanja je nastal akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje 2017-2018, ki se izvaja glede na začrtane aktivnosti: spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti; spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja; vpeljava spletnega anketiranja v 1ka; dopolnitev listine kakovosti ZIK; uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov; merjenje učinkov učne pomoči na uspešnost udeležencev.

V sredo, 13. junija smo na ZIK-u pripravili dan kakovosti. Ta dan je svetovalka za kakovost udeležencem izobraževanja predstavila aktivnosti na področju kakovosti. Udeleženci so sodelovali pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika o zadovoljstvu s storitvijo ZIK-a, v skupinskem delu pa so podali svoje predloge in ideje za izboljšanje promocijskih dejavnosti. Preizkusili so se tudi v kvizu o poznavanju ZIK-a in njegove dejavnosti. Širša javnost se je lahko vključila v podajanje predlogov, mnenj in idej o dejavnosti ZIK-a preko spletne strani in socialnega omrežja facebook.

Utrinki iz dneva kakovosti.

Prispevek o dnevu kakovosti

Svetovalka za kakovost: mag. Irena Bohte; 07 30 61 384; irena.bohte@zik-crnomelj.si

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/