Spoštovani!

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) se ponaša s svojo preteklostjo, saj na temeljih tradicije ustvarja sedanjost in gradi prihodnost. Spoštljivo gleda na dosežke predhodnikov, ki so vtkali v zgodovino zavoda svoje znanje, izkušnje in vnemo za vedno boljše. Prispevek vseh je stalnost in trdnost organizacije, ki vzbuja zaupanje, saj se nenehno odziva na izobraževane potrebe v okolju in se jim prilagaja. Tako je vsak od nas prispeval svoj kamenček v mozaiku časa, ki je naklonjen nenehni rasti. Na podlagi izkušenj vseh, ki so soustvarjali ZIK, pridobivamo nove zamisli, iščemo drugačne rešitve in vnašamo nove pristope.

Pri obvladovanju prihodnjih izzivov imamo odločilno vlogo ljudje in naše zmožnosti. Na ZIK-u smo si enotni, da smo ravno ljudje, udeleženci, zaposleni in partnerji, najbolj pomembni. Ko je ZIK določal področja delovanja, v katerih se loči od drugih, po katerih je prepoznaven in vodilen, je dal prednost razvoju socialnih programov, namenjenih marginalnim in ranljivim skupinam. Za to je bilo potrebno soglasje vseh zaposlenih, kajti ob strokovnem znanju potrebujemo veliko osebnostnih lastnosti, ki podpirajo takšno delovanje. V tem duhu ZIK spodbuja v javnosti pozitiven odnos do drugačnosti, strpnost do drugih kultur in drugačnih ljudi, vzajemno spoštovanje in razvijanje medsebojnega sodelovanja.

V teh naporih ZIK-u pomagajo in ga podpirajo partnerji v okolju, ki so pomemben člen razvoja izobraževalnih programov in projektov za ranljive skupine. Ravno usklajeno delovanje vseh zainteresiranih ustanov in institucij v okolju spodbuja vključevanje pripadnikov ranljivih skupin v okolje in družbeno življenje. Brez skupnih moči in združene energije ne bi bilo toliko odraslih vključenih v izobraževanje, usposabljanje in učenje, še posebej ne tistih, ki so nekje na svoji poti obstali in niso vedeli, kako in kam naprej.

ZIK je ves čas svojega delovanja skrbel za kakovost v izobraževanju odraslih, kar mu je omogočilo obstoj, v smislu vživljanja v potrebe okolja, spremljanja in uvajanja novosti, usklajevanja različnih pogledov in interesov ter nenehne skrbi za izboljšave. Ustvaril je celovit pogled na kulturo organizacije in skladno prepletal različne aktivnosti, ki vodijo k skupnemu cilju – pridobivanju novih uporabnih znanj. V tem kontekstu ZIK jasno vidi svoj cilj - kakovost dela na vseh področjih delovanja, s poudarkom na zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev, učiteljev in partnerjev.

Prihodnost zavoda za izobraževanje in kulturo bo podvržena nenehnemu ugotavljanju in zadovoljevanju izobraževalnih potreb v okolju, prilagajanju družbenim spremembam in ohranjanju vsega tistega, kar daje organizaciji ugled v okolju.

mag. Nada Žagar