V projektu gre za partnersko sodelovanje organizacij za izobraževanje odraslih iz petih evropskih držav. Nastal je v okviru Erasmus + operacije KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, sodelovanje in inovacije na področju izmenjave dobrih praks.

erazmuslogo2lasti

Spletna stran projekta: Lighthouses & Stations TRIP TO ITHACA

V okviru projekta smo posneli naslednje filme:
- Doma v Beli krajini
- Belokranjska pogača
- Koza piš
- Stare košare
- Zemljokrast.

Projektni partnerji:

Koordinator projekta:

Španija: IES Campo de San Alberto,http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/

ies campo

Partnerji:

Grčija: Inedivim, Youth and lifelong learning foundation,http://www.inedivim.gr/

inedivim

Portugalska: Socialgest, https://www.facebook.com/Socialgest

social gest

Hrvaška: Aquilonis d.o.o. Zagreb, http://www.aquilonis.hr/

aquilonis

Slovenija: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, www.zik-crnomelj.eu

zik logo 150

Glavni cilji partnerskega sodelovanja v projektu:

  • Uresničiti prizadevanja, da bi izobraževanje odraslih postalo privlačnejše, povečati kakovost izobraževanja, razviti nove pristope, ki bi pomagali preprečiti osip in socialno izključenost ranljivih ciljnih skupin.
  • Omogočiti drugo možnost za pridobitev osnovnih znanj in spretnosti, povezanih s pismenostjo, ki bi okrepila kakovost učenja in spodbujala vseživljenjsko učenje, izboljšala nacionalno in mednarodno sodelovanje ter solidarnost ter za ustvarjanje odprtih virov (OER).
  • Spodbujanje učenja jezikov Evropske unije, da bi izboljšali zaposljivost mladih, socialno vključenost depriviligiranih državljanov in medkulturni dialog.
  • Spodbujanje socialne kohezije, ustvarjalne in inovativne vsebine, ki temeljijo na uporabi IKT, za krepitev evropskega državljanstva, enakosti spolov, medkulturnega dialoga prek evropske kinematografije.
  • Omogočiti dostopnost izobraževanja odraslih, izboljšati pedagoške prakse in razviti inovativne, ki se lahko prenesejo v druge države v EU ter izboljšati pristope in upravljanje organizacij za izobraževanje odraslih.
  • Spodbujati mobilnost študentov in učiteljev, da bi izboljšali svoje znanje in podpirali razširjanja najboljših praks.

All the aims of this partnership are set in the strategic framework for European cooperation in the field of education and training:

  • To make adult education more attractive, innovative and to increase quality by developing new approaches that help prevent dropping out and avoiding social exclusion of disadvantaged groups in society.
  • To offer second chances to acquire basic skills (literacy, arithmetic, ICT, visual literacy....) and transversal skills (learning to learn, entrepreneurship....) in order to enhance permanent and high-quality learning, to improve transnational and intergenerational cooperation and solidarity and to generate open resources (OER)
  • To strengthen the teaching of European Union langu