ZIK Črnomelj je v okviru projekta Svetovanje za odrasle 2015 nudil informiranje in svetovanje na področju izobraževanja odraslih.

Svetovanje je potekalo o:

 • različnih možnostih formalnega izobraževanja,

 • o pogojih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,

 • strokovnem izpopolnjevanju v širšem okolju,

 • vpisnih pogojih v različne programe,

 • različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja,

 • učni pomoči, premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,

 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,

 • veščinah iskanja zaposlitve (priprava ponudb za delo, življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor)

Svetovanci so se lahko vključili tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki so jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi.

V okviru postopka je potekalo ugotavljanje in vrednotenje poklicnih kompetenc ter vrednotenje temeljnih kompetenc:

 • sporazumevanje v maternem jeziku

 • sporazumevanje v tujem jeziku

 • matematična kompetenca

 • digitalna pismenost

 • učenje učenja

 • socialne in državljanske kompetence

 • samoiniciativnost in podjetnost

 • kulturna zavest in izražanje

Vključeni v postopek so si izdelali svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene njihove delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Partnerji v projektu so bili:

 • Zavod RS za zaposlovanje

 • CIK Trebnje

 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj

 • Mladinski center BIT

Doseženi rezultati

V svetovanje se je v času trajanja projekta vključilo 157 udeležencev, predvsem brezposelnih oseb iz Bele krajine. Udeleženci so se lahko vključili tudi v postopek vrednotenja neformalnih znanj, predvsem v vrednotenje digitalne kompetence, kompetence učenje učenja in kompetence sporazumevanja v tujem jeziku. V svetovalnem postopku je bil za brezposelne osebe poudarek na veščinah iskanja zaposlitve. Svetovanje v okviru projekta je poteklo tudi v Knjižnici Metlika in v Krajevni knjižnici Semič, kjer sta svetovalni točki.

Kot rezultat svetovanja so si udeleženci zastavili enega izmed naslednjih ciljev:

 • vključitev v formalno izobraževanje,

 • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,

 • vključitev v programe neformalnega izobraževanja ali usposabljanja,

 • pridobitev javne listine (npr. računalništvo, jeziki)

 • zaposlitev.

Udeleženci so se po zaključku svetovanja vključili v osnovno šolo za odrasle, tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina), računalniško usposabljanje, programe usposabljanja za delo (keramičar, ekološki kmetovalec), pripravili zbirno mapo za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (zeliščar, sadjar), opravili izpit iz računalniške pismenosti za odrasle ali si pridobili javno listino o znanju slovenščine na osnovni ravni.

Svetovanje in vrednotenje znanj je bilo za udeležence brezplačno, ker sta projekt Svetovanje za odrasle 2015, ki je potekal do konca oktobra 2015, sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

mss logoess_color

Strokovno področje svetovanja in ugotavljanja ter priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.acs.si.