Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS štev. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS št. 6/18).

Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
  • pedagoško - andragoška izobrazba
  • strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja
  • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 21. maja 2024.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev: dokazila o izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (oba potrdila ne smeta biti starejša od 3 mesecev), program vodenja zavoda za obdobje od 2024 do 2029 in kratek življenjepis pošljite v 14 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu na naslov: Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, z oznako "Prijava na razpis za direktorja".

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.