Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU)

ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne

izobraženosti odraslih.

V okviru projekta bodo potekali naslednji programi za pridobivanje temeljnih kompetenc:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih z največ poklicno izobrazbo za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnimi spretnostmi in načeli vseživljenjskega učenja.

Javno veljani programi za učenje slovenščine Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki so namenjeni izboljšanju sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO), ki je namenjen spodbujanju in razvijanju splošne računalniške pismenosti, predvsem za zaposlene, ki si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO), ki so namenjeni zaposlenim, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (NIPO), ki vključujejo programe za sporazumevanje v tujih jezikih in slovenščini na različnih ravneh, programe za izboljšanje finančne pismenosti, programe s področja kulturne zavesti in izražanja, medgeneracijskega učenja, zdravega življenjskega sloga in skrbi za trajnostni razvoj ter zeleno gospodarstvo.

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata, so namenjeni udeležencem, ki si želijo pridobiti javnoveljavna spričevala o znanju slovenščine, tujih jezikov ali se pripravljajo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Udeležba v programih je za vse udeležence izobraževanja odraslih brezplačna.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Ime in priimek

Kontakt

Nada Babič Ivaniš

07/ 30 61 383

nada.babic@zik-crnomelj.si

Irena Bohte

07/ 30 61 384

irena.bohte@zik-crnomelj.si


Na ZIK-u Črnomelj bomo projekt Temeljne kompetence 2023-2029 Pokolpje izvajali s konzorcijskima partnerjema Podjetniškim inkubatorjem Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednjo šolo Črnomelj.

partnerji

Obdobje trajanja projekta: od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.

Vrednost projekta: 1.259.791,30 EUR.

Projekt sofinancirata Repubilka Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. http://www.evropskasredstva.si/

financerji