ZIK Črnomelj ima sprejeto vizijo, poslanstvo in vrednote organizacije.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je nosilec zelenega znaka kakovosti, ker sistematično skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Svet zavoda ZIK Črnomelj je na predlog zaposlenih na svoji 4. seji 1. 2. 2022 sprejel

IZJAVO O KAKOVOSTI

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da vsem deležnikom, zaposlenim, udeležencem izobraževanja odraslih, učiteljem, zunanjim sodelavcem, partnerskim organizacijam in financerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  1. Nenehno spremljamo našo organizacijsko kulturo in uvajamo različne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.
  2. Skrbimo za strokovni napredek in razvojno naravnanost ter zadovoljstvo zaposlenih.
  3. Ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin, jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
  4. Udeležencem nudimo svetovanje, možnost samostojnega učenja, sprotno spremljanje napredka in učno pomoč pri učenju.
  5. V izobraževalnih in kulturnih programih ter projektih spremljamo zadovoljstvo vseh deležnikov z našimi storitvami, učinke izobraževanja in kulturne dejavnosti ter na podlagi ugotovitev uvajamo izboljšave.
  6. Razvijamo različne načine komunikacije z namenom zagotavljanja učinkovitega sporazumevanja z vsemi deležniki v ožjem in širšem okolju.
  7. Redno spremljamo in skrbimo za razvoj kakovosti dela zunanjih sodelavcev.
  8. Vzpostavljeno imamo sodelovanje s partnerskimi organizacijami v lokalnem okolju in širše.
  9. Široko ponudbo izobraževalnih programov in kulturnih projektov prilagajamo okolju, v katerem delujemo.