Pisni akcijski načrt izboljšav na ZIK-u Črnomelj pripravimo na podlagi ugotovitev presojanja kakovosti na izbranih področjih. Zapišemo izbrane kazalnike kakovosti, standarde kakovosti, ki jih želimo doseči ter ugotovljene pomanjkljivosti in razvojne izzive na teh področjih. Določimo aktivnosti, odgovorno osebo za izplejavo naloge in rok za dokončanje aktivnosti.

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije na področju izobraževalnega procesa in podpornih dejavnosti se je oblikoval načrt aktivnosti za razvoj kakovost 2020-2021: priprava spletne učilnice za učitelje in udeležence, vzpostavitev novinarskega krožka v OŠO, vključevanje udeležencev izobraževanja v pripravo medkulturnih dogodkov, ureditev novih učilnic in učnih pripomočkov, delavnice za udeležence na temo komunikacije, uvedba mobi čakalnic, vzpostavitev socialnih omrežij za informiranje in promocijo, uvajanje raznovrstnih načinov preverjanja znanja, analiza uspešnosti udeležencev v programu OŠO, priprava opisnika za spremljanje napredka v programu socialna aktivacija, nudenje učne pomoči, okrepitev svetovanja na področju poklicne orientacije in učinkovitega učenja.

V okviru Svetovalnega središča Pokolpje se je izvedel načrt aktivnosti za izboljšanje kakovosti, ki je nastal na podlagi samoevalvacije svetovalne dejavnosti. Vključuje naslednje aktivnosti: vzpostavitev mobilne svetovalne službe v večnamenskih romskih centrih; vzpostavitev ali okrepitev sodelovanja s podjetji, krajevnimi skupnostmi in društvi; izvajanje delavnic na svetovalnih točkah v knjižnicah; izvajanje komunikacijskega načrta; predstavitev svetovalne dejavnosti društvom, ki v večji meri vključujejo moško članstvo.