Digitalne kompetence izobraževalcev za digitalno preobrazbo izobraževanja odraslih

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2023

Cilji projekta:

S projektom želimo usposobiti izobraževalce odraslih v splošnem izobraževanju odraslh za uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) in uporabo sodobnih pristopov v poučevanju z namenom povečanja aktivnega vključevanja udeležencev v izobraževanje in v izobraževanje na daljavo, še posebno udeležencev, ki prihajajo iz ranljivih ciljnih skupin. Z aktivnostmi projekta želimo opolnomočiti ter povečati število usposobljenih izobraževalcev odraslih za uporabo IKT pri poučevanju, še posebno pri poučevanju ranljivih ciljnih skupih. Povečati želimo vključevanje in aktivnosti ranljivih ciljnih skupin v lokalnem okolju ter jih usposobiti za kritično in varno uporabo IKT. S projektom želimo povečati tudi dostopnost do izobraževanja ter izobraževanja da daljavo ter odpraviti prepreke, ki udeležencem onemogočajo vključitev izobraževanje (nizke digitalne kompetence, geografske ovire). Z pripravo gradiva pa želimo učinke projekta razšiširiti tudi na druge organizacije.

Aktivnosti projekta:

Udeleženci bodo preučevali in raziskovali področje uporabe IKT pri poučevanju, še posebno poučevanju udeležencev ranljivih ciljnih skupin. Udeleželi se bodo tečaja na temo inovativnih metod poučevanja ranljivih ciljnih skupin z IKT ter tečaja integracije IKT v poučevanje, uporabe različnih aplikacij in spletnih orodij za poučevanje za namenom izboljšanja kakovosti izobraževanja ter povečanja vkjučenosti udeležencev, še posebno ranljivih ciljnih skupin v izobraževanje. Na usposbaljanjih bodo pridobili številna znanja in izkušnje, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu z udeleženci. Na podlagi načuenega bodo izoblikovali gradivo, ki bo služilo kot pripomoček drugim izobraževalcem odraslih. Prav tako pa bodo novo pridobljeno znanje preko delavnic prenesli na druge izobraževalce odraslih, ki bodo znanje uporabili pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami (Romi, starejši odrasli, brezposelnimi, priseljenci) ter tako povečali njihovo vključenost.

Rezultati projekta:

S projektom bomo usposobili 9 izobraževalcev odraslih za delo z IKT v izobraževanju. Preko izvednih 5 delavnic pa bomo novo pridobljeno znanje o uporabi IKT in primere dobre prakse prenesli na najmanj 25 zaposlenih izobraževalcev odraslih, učiteljev ter zunanjih pedagoških delavcev. Rezultat projekta bo tudi pripravljeno gradivo za izobraževalce odraslih za poučevanje z uporabo IKT. V sklopu projekta bomo izvedli tudi izobraževanje za najmanj 50 udeležencev izobraževanja odraslih s pomočjo IKT, s poudarkom na udeležencih, ki prihajajo iz ranljivih ciljnih skupin. Slednje bo pa prispevalo tudi k 15 % večji vključenosti ranljivih ciljnih skupin, kot so Romi, starejši odrasli, brezposelni, priseljenci, v izobraževanje na daljavo v naši organizaciji. S projektom bomo tudi izboljšali kvaliteto izvedbe izobraževanj in izobraževanj na daljavo ter povečali motivacijo za aktivno vključevanje udeležencev v izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

sl_v_sofinancira_evropska_unija_pos

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.