ZIK Črnomelj izvaja javno veljavni program osnovna šola za odrasle, v katerega je bilo v šolskem letu 2016/2017, v dveh polletjih, vključenih skupno 76 udeležencev. Od tega je bilo 95 % udeležencev pripadnikov romske skupnosti. Pouk je potekal na dveh lokacijah, in sicer v Črnomlju in Metliki.

Izvajali smo oddelke od opismenjevanja do zaključnega, 9. razreda. V 9. razred je bilo skupno vključenih 20 udeležencev, od tega jih je, z današnjim dnem, kar 14 9. razred uspešno zaključilo. Štiri udeleženci so se odločili za nadaljevanje izobraževanja na srednji šoli.
V okviru pouka smo za udeležence organizirali različne dejavnosti, ki so prispevale k širitvi znanja, zavesti o kulturni in naravni dediščini, spoznavanju okolja in skrbi zanj ter nenazadnje večji integraciji pripadnikov romske skupnosti v okolje. Tako so udeleženci v Črnomlju obiskali Mestno muzejsko zbirko, Pastoralni center, Medeni butik BIBI, RIC Bela krajina, MC Bit, gasilce, lokalno čistilno napravo in podjetje Esol. Udeleženci v Metliki so obiskali Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej, lokalno knjižnico in čistilno napravo. Za udeležence osnovne šole za odrasle smo organizirali tudi 3 oglede aktualnih filmskih predstav, predavanja lokalnih romskih združenj ter delavnice zdravstvene in zobozdravstvene preventive. Kot prostovoljci so sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditve Parada učenja. V ponedeljek, 19. 6. 2017 pa bodo udeleženci šolsko leto zaključili z zaključno ekskurzijo po Beli krajini.

Pri izvedbi programa osnovna šola za odrasle smo tudi v letošnjem šolskem letu uspešno sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, Centrom za socialno delo Črnomelj in Centrom za socialno delo Metlika, Občino Črnomelj ter Občino Metlika.

Šolsko leto zaključujemo z zavedanjem, da je za uspeh posameznika, poleg motivacije in sposobnosti, potreben tudi poseben pristop, inovativne učne metode in tehnike, sprejemanje različnosti, strpnost, povezovanje ter sodelovanje vseh vključenih deležnikov.

Mojca Frankovič,
ZIK Črnomelj