Od leta 2006 na ZIK-u Črnomelj deluje svetovalka za kakovost, ki se je za to delo usposobila na Andragoškem centru Slovenije. V začetnem obdobju njenega delovanja je bil poudarek na vzpostavitvi notranjega sistema kakovost in uvajanju načrtnega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Svetovalka za kakovost je tudi članica komisije za kakovost, ki deluje na ZIK-u.

Naloge svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih so:

  • svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije,
  • svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
  • koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
  • izvajanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Opravljala svetovalno delo pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti na področju razvoja kakovosti. Svetuje pri pripravi spletnih vprašalnikov za udeležence in na evalvacijskih srečanjih z udeleženci. Koordinira aktivnosti pri izvedbi anketiranja udeležencev z namenom spremljanja učinkov izobraževanja in sodeluje pri pripravi evalvacijskih poročil. Teme s področja kakovosti predstavlja na srečanju članov Andragoškega zbora ZIK, strokovnih aktivih in na sejah Sveta ZIK. Koordinira aktivnosti ob oddaji vloge za podaljšanje uporabe zelenega znaka kakovosti (POKI). Vlogo svetovalke za kakovost in delo na področju kakovosti predstavlja strokovni javnosti na konferencah in posvetih.

img_3809

Svetovalka za kakovost je aktivna tudi v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, kjer sodeluje pri skupnih nalogah in se vključuje v dodatna usposabljanja. Strokovno področje svetovalcev za kakovost razvija in vodi Andragoški center Slovenije. Več o omrežju svetovalcev za kakovost je na povezavi.

Video ACS: svetovalec za kakovost

Svetovalka za kakovost: mag. Irena Bohte; 07 30 61 384; irena.bohte@zik-crnomelj.si