Samoevalvacijo izvajamo na ZIK-u Črnomelj po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Z listino kakovosti smo opredelili, da izvajamo samoevalvacijo na vsake tri leta. V prvem letu pripravimo samoevalvacijski načrt, v katerem opredelimo področja, izbrane kazalnike, ki jih bomo samoevalvirali. Določimo standarde kakovosti, samoevalvacijska vprašanja, subjekte in vire za pridobivanje podatkov ter izberemo kvalitativne in kvantitativne metode. Na podlagi načrta izpeljemo naslednjo fazo pridobivanja podatkov in priprave samoevalvacijskega poročila. Samoevalvacijsko poročilo je temelj za pripravo načrta aktivnosti za razvoj kakovosti. Zadnje samoevalvacijsko poročilo ZIK-a vključuje ugotovitve na področju izobraževalnega procesa in podpornih dejavnosti.

Poglobljeno samoevalvacijo izvajamo tudi na področju svetovalne dejavnosti (ISIO). Na podlagi izbranih področij, kazalnikov in meril, ki so del modela svetovalne dejavnosti ISIO, presojamo kakovost dela v Svetovalnem središču Pokolpje. Pripravimo samoevalvacijski načrt, ki je osnova za zbiranje podatkov in pripravo analize rezultatov. V samoevalvacijskem poročilu Svetovalnega središča Pokolpje predstavimo izpeljane aktivnosti samoevalvacije svetovalne dejavnosti, ugotovitve ter predlagamo izboljšave. Samoevalvacijsko poročilo se obravnava na seji Strateškega sveta Svetovalnega središča Pokolpje. Zadnje samoevalvacijsko poročilo vključuje področje potencialni svetovanci (ciljne skupine) in področje rezultati, predvsem demografske lastnosti svetovancev in ranljive skupine prebivalstva.

dscn8412 1

V letu 2020 - 2021 se izvaja 3. faza cikla poglobljene samoevalvacije - izvajanje akcijskega načrta izboljšav. Znotraj obstoječega modela POKI so za izvajanje poglobljene samoevalvacije izbrana naslednja področja presojanja in razvijanja kakovosti, podpodročja in kazalniki kakovosti:

- izbrano področje: Izpeljava izobraževanja: kazalniki kakovosti: 1. Izpeljava izobraževalnega procesa; 2.Komunikacija v učnem procesu; 3.Načini in metode preverjanja in ocenjevanja dosežkov udeležencev

- izbrano področje: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji: kazalnik kakovosti: 1. Raznovrstnost podpore posamezniku